Winter 2020

Adria is gone… :-(

#ADRIA4EVER
It is our pleasure and an honor that you have been traveling with us for almost 60 years. Thank you for sharing the sky with us!

ADRIA AIRWAYS LEAVES STAR ALLIANCE
Slovenian airline Adria Airways, headquartered in Ljubljana, has ceased to be a member of Star Alliance effective 02 October 2019.
The departure of Adria Airways from Star Alliance follows the company’s recent bankruptcy developments and cessation of all flight operations as of 30 September.
This has been a regrettable development following 15 years of Adria Airways’ membership in Star Alliance.
Star Alliance members Lufthansa, Brussels Airlines and SWISS have announced additional routes and frequencies to Ljubljana.

Adria Airways was the only airline connecting Skiathos with Slovenia. We are not expecting anyone else to fill that gap. Chios island was a bigger impact, since Adria was the ONLY charter flight!

An album with photos of Adria Airways at Skiathos can be found HERE.

ADRIA Airbus A319 S5-AAR Landing at Skiathos runway 02, 03 July 2011 with town at the background. #ADRIA4EVER

 

Relevant post

Adria Airways suspends flight operations

Announcement of bankruptcy
Zoisova 2, 4000 KranjSt 2704/2019OKLICo začetku stečajnega postopka nad pravno osebo1. Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom opr. št. St 2704/2019z dne 2.10.2019začelo stečajni postopek naddolžnikom – pravno osebo:ADRIA AIRWAYS, Slovenski letalski prevoznik, d.o.o., Brnik – AerodromZgornji Brnik 130 H, 4210Brnik – Aerodrommatična številka: 5156505000davčna številka: 510494062. Za upravitelja je bil imenovan: JanezPustatičnik3. Upniki naj v treh mesecih po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravicev stečajnem postopku. Zadnji dan roka za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic je 3.1.2020.4. Če upnik do poteka roka iz 3. točke tega oklica ne prijavi terjatve v stečajnem postopku, njegova terjatev vrazmerju do stečajnega dolžnika po petem odstavku 296. člena ZFPPIPP preneha in sodišče prijavozavrže. 5. Če upnik do poteka roka iz 3. točke tega oklica ne prijavi ločitvene pravice, ločitvena pravica po petemodstavku 298. člena ZFPPIPP preneha.6. Če upnik zamudi rok za prijavo izločitvene pravice, izločitvena pravica ne preneha, vendar prepoznoprijavljena oziroma neprijavljena izločitvena pravica ni ovira za prodajo premoženja, ki je predmet teizločitvene pravice v stečajnem postopku. V takem primeru izločitveni upnik po petem odstavku 299.člena ZFPPIPP s prodajo premoženja izgubi izločitveno pravico.7. Prijava terjatve mora biti vložena v enem izvodu tako, da jo upnik osebno vloži na vložišču tega sodiščaali pošlje po pošti na naslov tega sodišča, naveden v zgornjem levem kotu tega oklica. Prijava terjatve bopravočasna, če bo do poteka roka iz 3. točke tega oklica vložena na vložišču ali oddana s priporočenopoštno pošiljko8. Odvetnik, ki zastopa stranko v postopku zaradi insolventnosti, mora prijavo terjatev in druge vloge strankevložiti v elektronski obliki, podpisani z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranimpotrdilom (prvi odstavek 123.a člena ZFPPIPP). Če vloga ni vložena v elektronski obliki, se zanjo neuporabljajo pravila o nepopolni vlogi in jo sodišče zavrže (drugi odstavek 123.a člena ZFPPIPP).Odvetniku za zastopanje stranke v postopku zaradi insolventnosti ni treba predložiti pooblastila (četrtiodstavek 123.a člena ZFPPIPP).9. Prijava terjatve mora vsebovati:a) Opravilno številko: St 2704/2019115-21stran 1/2
b) Identifikacijske podatke o upniku:– če je upnik pravna oseba, podjetnik ali zasebnik: firmo oziroma ime, sedež in poslovni naslov termatično številko,– če je upnik fizična oseba: osebno ime in naslov stalnega prebivališča.c) Določen zahtevek za priznanje terjatve, ki mora vsebovati znesek glavnice terjatve.d) Če upnik poleg glavnice terjatve uveljavlja obresti do začetka stečajnega postopka, mora zahtevek zapriznanje terjatve vsebovati kapitalizirani znesek obresti, obračunanih za obdobje od dospelosti terjatvedo začetka stečajnega postopka. Če zahtevek za priznanje terjatve ne vsebuje kapitaliziranega zneskaobresti, se za prijavo terjatve ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, temveč velja, in nasprotnidokaz ni dovoljen, da upnik v stečajnem postopku ne uveljavlja obresti za obdobje od dospelostiterjatve do začetka stečajnega postopka (2. točka petega odstavka 60. člena ZFPPIPP).e) Če upnik poleg glavnice terjatve uveljavlja stroške, ki so mu nastali z uveljavljanjem terjatve v sodnemali drugem postopku pred začetkom stečajnega postopka, mora zahtevek za priznanje terjatve vsebovatitudi zneske teh stroškov. Če zahtevek za priznanje terjatve ne vsebuje zneska teh stroškov, se za prijavoterjatve ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, temveč velja, in nasprotni dokaz ni dovoljen, daupnik v stečajnem postopku ne uveljavlja teh stroškov (šesti odstavek 60. člena ZFPPIPP).f) Opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka, in dokaze o njih. Upnik mora prijavi terjatvepriložiti morebitne listinske dokaze o dejstvih, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za priznanjeterjatve. Če prijava terjatve ne vsebuje opisa teh dejstev in dokazov ali če ji niso priloženi listinskidokazi, se zanjo ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, temveč upnika bremenijo stroškimorebitnega postopka za ugotovitev obstoja terjatve, če je bila terjatev prerekana (četrti odstavek 60.člena ZFPPIPP).Dne 2.10.2019